Arhivele statului

 

“Poți ști multe lucruri. De înțeles e mai greu.

                                                     Astfel spus, știm întotdeauna mai multe

   lucruri decât le înțelegem, mai mult,

adevărul e mai greu de crezut decât

minciuna de aceea, poftiți la Arhive…”

 

Istoria este practica la modul prezent și teoretică la modul viitor. Cred cu tărie că, trecutul vorbește mai mult despre viitor decât prezentul. Arhivele păstrează trecutul și este imperios să cunoaștem acest trecut. Cunoașterea trecutului ne poate permite să pășim cu încredere în viitor.

Activitatea arhivistică actuală din Republica Moldova se desfășoară sub auspiciile Serviciului de Stat de Arhivă și este reglementată de o gamă de acte legislative și normative care asigură conservarea documentelor de arhivă și valorificarea lor.

Potrivit prevederilor Legii privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova nr. 880 din 1992, Regulamentul Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 352 din 1992, Hotărârea Guvernului nr. 618 din 1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și Instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației publice centrale de specialitate și ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova, stabilește principiile de bază ale organizării activității de completare, evidență, păstrare și utilizare a Fondului Arhivistic din Republica Moldova. De asemenea, activitatea arhivistică se desfășoară în baza altor acte legislative precum ar fi: Legea nr. 190 din 1994 cu privire la petiționare, Legea nr. 982 din 2000 privind accesul la informație, Legea nr. 133 din 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, având un impact mai restrâns de reglementare.

Totodată, pe parcursul ultimilor 25 de ani de la independență, baza normativă a Republicii Moldova s-a modificat substanțial. Acest fapt a fost condiționat de transformările radicale din societate, inițiate o dată cu obținerea suveranității și independenței statului, cu promovarea noului curs de dezvoltare, orientat spre o economie liberă, spre crearea unui stat bazat pe drept și spre integrarea europeană. În acest sens, reglementarea juridică a relațiilor dintre domeniul arhivistic și societate are o importanță deosebită. În actuala Lege privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova se specifică: Fondul arhivistic de stat este constituit din documente depuse la păstrare permanentă în arhivele de stat, în depozite speciale de stat precum și din documente aflate la păstrare provizorie în organele puterii de stat și ale administrației de Stat, în instanțele de judecată, procuratură, în alte instituții de Stat, în întreprinderi și în organizații.

Se impune atât perfecționarea actelor normative în domeniu, cât și aplicarea lor eficientă în practică. Un punct inițial în realizarea acestor sarcini este cunoașterea și conștientizarea legislației arhivistice de către creatorii de documente (instituțiile surse de completare a Fondului arhivistic), specialiștii din domeniul arhivistic etc.

În prezent Serviciul de Stat de Arhivă elaborează un nou cadru normativ, inclusiv proiectul de Lege privind Fondul Arhivistic Național, pledând pentru o bază legislativă adecvată cerințelor timpului. Este nevoie de un nou cadru de activitate, adecvat noilor condiții social-economice, cu aplicarea practicii internaționale înaintate. În acest sens se impune un nou sistem instituțional de administrare a domeniului arhivistic, cu o eficiență mai avansată. Proiectul de lege a fost elaborat, ținându-se cont de actele legislative europene, ca urmare a declarării cursului politic al Republicii Moldova spre integrarea europeană. Unul din forurile internaționale în domeniul arhivistic este Consiliul Internațional al Arhivelor (ICA), al cărui misiune este promovarea conservarea și utilizarea documentelor de arhivă din întreaga lume.

Arhiviști din Republica Moldova poartă o răspundere specială pentru conservarea, păstrarea și valorificarea Fondului Arhivistic Național, considerat patrimoniul național, ce reflectă procesele social-politice. Prin urmare, conservarea documentelor de arhivă este propriu-zis, protejarea memoriei neamului nostru și acest obiectiv ar trebui să ocupe un loc important în domeniul dezvoltării durabile a Statului Republica Moldova.

Chișinău, 2018.

       

   Director general adjunct

al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

                                                                  Ion Golovatîi                                                                        
                                                                                          

 
Reuniunea anuală a șefilor din cadrul arhivelor centrale, serviciilor de arhivă municipale/raionale/UTA Găgăuzia

   În data de 6 martie 2018, Serviciului de Stat de Arhivă a Republicii Moldova a organizat reuniunea anuală, cu genericul : ,,Cu privire la rezultatele activității arhivelor centrale, serviciilor de arhivă municipale/raionale/UTA Găgăuzia din Republica Moldova în anul 2017”.  La această reuniune au participat șefii arhivelor centrale, serviciilor municipale și raionale.

   În debutul acestei reuniuni, Directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, dl Ion Varta, s-a referit la rezultatele activității instituțiilor arhivistice din Republica Moldova în anul 2017 și perspectivele evoluției sistemului arhivistic național.Totodată, Domnia sa a menţionat faptul, că angajaţii arhivelor centrale, serviciilor raionale şi municipale de arhivă, în decursul anului 2017, au depus eforturi considerabile pentru protejarea şi valorificarea patrimoniul arhivistic naţional.

   De asemenea, în cadrul acestei întruniri, dna Irina Spiridonov, şef al Direcţiei dezvoltare a arhivisticii, evidenţă de stat a documentelor şi e-Transformare, a prezentat un raport statistic, în care a fost evaluată activitatea instituțiilor arhivistice din republică pentru perioada anului 2017. În același context, s-a menționat, că, pentru perioada, raportată instituțiile arhivistice și-au desfășurat activitatea în conformitate cu planul de dezvoltare a arhivisticii în Republica Moldova, orientîndu-se, spre realizarea obiectivelor planificate privind : asigurarea managementului organizațional, asigurarea integrității fizice a documentelor Fondului Arhivistic, evidența de stat a documentelor, completarea Fondului Arhivistic și valorificarea documentelor de arhivă. Astfel, în decursul anului 2017, arhivele de stat au obținut rezultate pozitive în domeniul preluării documentelor la păstrare de stat, preluînd, per total – 37,752 mii un.de păstrare (202%), din 721 instituții/560 instituții, ceea ce constituie (92%).  

   Remarcăm, de asemenea, serviciile municipale/raionale de arhivă care au realizat îndeplinirea a trei- patru indici planificați cu rezultate de la 90-100%: Direcția de arhivă Chișinău, Anenii-Noi, Călărași, Cimișlia, Criuleni, Drochia, Edineț, Glodeni, Hâncești, Leova, Ocnița, Rezina, Râșcani, Soroca, Sângerei, Ștefan Vodă, Telenești, Ungheni, Comrat, Ceadîr- Lunga și Vulcănesti.

   Pentru activitățile ce țin de ordonare, efectuate din numărul instituțiilor planificate, se atestă o creștere cu 13%, de la 75% la 88%. ANRM a menținut 100% ; AOSPRM a înregistrat o creștere a indicilor planificați cu 36%, de la 53% la 89% ; Serviciile municipale/raionale, de asemenea, atestă o creștere cu 4%, de la 83 la 89%.

   Şeful Direcţiei politici de completare, păstrare departamentală şi lucrări de secretariat, dna Galina Corochii, în discursul său, a prezentat o sinteză cu privire la organizarea păstrării departamentale a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în instituțiile – surse de completare a Fondului Arhivistic de Stat și Fondul Arhivistic Obștesc, în anul 2017. La acest compartiment, pentru perioada raportată, s-au efectuat activități de ordonare deplină a documentelor, pînă în anul 2014, inclusiv, în 1807 instituții din 2381 instituții(76% din numărul total), din care :1609 instituții (80%) din cadrul F.A.S. și 198 instituții (53%) F.A.O.

   În decursul anului 2017, la ședințele C.C.E.C au fost examinate procese-verbale și inventare din 846 instituții, din care, conform planului, în 633 instituții (88%), cu 192 886 mii un. păstrare (675%).

   Spre finalul acestei reuniuni anuale, șefii instituțiilor arhivistice din republică, au avut posibilitatea de a interveni cu anumite comentarii și sugestii.

 
FELICITARE

         Stimaţi profesori!

   Calitatea  de om se naşte din iubire, a căreia unica măsură este conştiinţa morală.

  Astăzi, oriunde ne-am afla pe glob, aparţinem nu unei lumi dată de la natură, ci uneia construită de oameni.

 Fără iubire şi fără conştiinţă morală capacitatea de creaţie umană se transformă  într-un instrument de distrugere.

  Cultivarea acestor valori fundamentale elevilor depind în mare măsură de persoană modestă şi răbdătoare a profesorului.

  Iată de ce, rolul dvs astăzi este ca niciodată foarte important în procesul educaţional a tinerei generaţii.

  Cu ocazia sărbătorii profesionale, ,,Ziua pedagogului”,arhiviştii din Republica Moldova vă urează multă sănătate, succese în  activitatea profesională, să aveţi parte de bucurii şi respect din partea elevilor.

 

DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT AL SERVICIULUI DE STAT DE ARHIVĂ.            GOLOVATÎI ION

 
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al SSA

1.Șclearuc Sorin

2.Roibu Dumitru

Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a ANRM

1.Onța Elena

2.Șclearuc Sorin

Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a AOSP

1.Cocineva Olesea

2.Calac Cristina

3.Șclearuc Sorin

Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a AOSP

1.Bordian Radu

2.Șclearuc Sorin

Proba scrisă se va desfășura pe data de 26.09.2017, ora 0900, et. 2, bir. 15.

 
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al SSA

 1. Șclearuc Sorin – 7,84;
 2. Roibu Dumitru – 6,25.

Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat al ANRM

 1. Șclearuc Sorin – 8,83;
 2. Onța Elena – 7,6.

Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a AOSP

 1. Șclearuc Sorin – 7,66;
 2. Calac Cristina – 7,25.

Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a AOSP

 1. Șclearuc Sorin – 7,5.

Interviul se va desfășura pe data de 28.09.2017, ora 0900, bir. 15.

 
Rezultate finale

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al SSA

1.Roibu Dumitru

Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat al ANRM

1.Onța Elena

Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a AOSP

1.Calac Cristina

Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a AOSP

1.Șclearuc Sorin

 
Concurs

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 2. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Direcția politici de completare, păstrare departamentală și lucrări de secretariat a SSA – 1 unitate;
 5. Specialist superior, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e –Transformare – 1 unitate (perioadă determinată).

Condițiile de participare la concurs:

1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii române;

3. capacitate deplină de exerciţiu;

4. neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5. apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

6. studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

7. în ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocupare funcției publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin poștă, e-mail sau personal la sediul instituției.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă – Mihaela Nicula ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limită de depunere a dosarelor – 28 septembrie 2017

 
Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate (perioadă determinată);
 2. Specialist superior, Direcția politici de completare, păstrare departamentală și lucrări de secretariat a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 5. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 6. Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhivă (perioadă determinată) – 1 unitate;
 7. Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale  – 1 unitate;
 8. Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate;
 9.  Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă–Mihaela Nicula

( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limită de depunere a dosarelor – 18 septembrie 2017, ora 1600.

Condițiile de participare la concurs

Detalii-funcții vacante

Documente ce urmează a fi prezentate

 
Ziua arhivistului din Republica Moldova

Stimați colegi !

Anual, în a doua sâmbătă a lunii iulie, sărbătorim  Ziua arhivistului din Republica Moldova. Pentru  marea majoritate a angajaților din domeniul arhivistic, meseria de arhivist a devenit o vocație, care semnifică dăruire, devotament, sacrificiu. Cu acest prilej, administrația Serviciului de Stat de Arhivă Vă adresează sincere felicitări, în semn de înaltă prețuire și respect pentru munca Dvs. întru păstrarea memoriei.

Cu respect,

     Directorul general al                                               

     Serviciului de Stat de Arhivă                                        Ion VARTA

 
Necrolog

Colectivele Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, Arhivei Naționale a Republicii Moldova și Arhivei Organizației Social-Politice sunt alături de familia îndurerată a fostei noastre colege, Doamna Vera Pleșca, care s-a stins din viață, în ziua de 27 iunie 2017, ca urmare a unei boli nemiloase.

Doamna Vera va rămâne în memoria noastră, ca unul din cei mai valoroși arhiviști din Republica Moldova, care s-a manifestat de o manieră extraordinară, nu doar în calitate de profesionist desăvârșit în domeniul arhivisticii, ci și ca un om  de o sensibilitate rară, de o cumsecădenie proverbială.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

 
Rezultate concurs

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a SSA

 1. Bușu Maricica – 6,5

Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a ANRM

 1. Băț Alina – 7,14
 2. Kanius Marina – 8,86

Specialist principal, Secția documente audiovizuale a ANRM

 1. Rurac Nicolae – 7,71

Interviul se va desfășura pe data de 24.03.2017, ora 0900, bir. 2.

 
Concurs

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a SSA

 1. Lașcu Elisaveta
 2. Bușu Maricica

Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a ANRM

 1. Băț Alina
 2. Kanius Marina

Specialist principal, Secția documente audiovizuale a ANRM

 1. Rurac Nicolae
 2. Vintilă Andrei

Proba scrisă se va desfășura pe data de 21.03.2017, ora 0900, et. 2, bir. 15.

 
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 2. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhivă (perioadă determinată) – 1 unitate;
 5. Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale (perioadă determinată) – 2 unități;
 6. Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate;
 7.  Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate.

Condițiile de participare la concurs:

1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii române;

3. capacitate deplină de exerciţiu;

4. neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5. apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

6. studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

7. în ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocupare funcției publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin poștă, e-mail sau personal la sediul instituției.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă – Mihaela Nicula ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Termenul limită de depunere a dosarelor – 27 martie 2017

Scopul și sarcinile de bază ale funcțiilor publice vacante:

1.Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură corectitudinea evidenței contabile și analitice a Serviciului și instituțiile subordonate;
 2. Exercită controlul asupra integrării fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare și scurtă durată a valorilor materiale în locurile de păstrare și utilizare pentru toate tipurile de instituții și surse de finanțare, inclusiv, a instituțiilor subordonate;
 3. Asigură executarea Legii bugetului cu privire la procurarea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, materialelor și a mijloacelor speciale pentru Serviciu și instituțiile subordonate;
 4. Completează și prezintă în termen dările de seamă ”Raport statistic” la Biroul Național de Statistică;
 5. Participă la prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă.

2.Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă  

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează și rectifică propunerile de buget ale Serviciului și instituțiilor subordonate pentru anul corespunzător și estimările pe anii viitori;
 2. Exercită controlul asupra propunerilor de buget, acordă consultații în domeniu instituțiilor subordonate;
 3. Elaborează planul de finanțare și devizul de cheltuieli pentru Serviciu și instituțiile subordonate pe mijloacele bugetare și extrabugetare, pe categoriile de mijloace speciale;
 4. Asigură corectitudinea prezentării planurilor și devizelor de cheltuieli pe sectorul patronat pentru aprobare pe anul corespunzător, elaborează și examinează propunerile pentru rectificare;
 5. Elaborează dările de seamă pe sectorul patronat, chema de încadrare a Serviciului și a instituțiilor subordonate.

  Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.270 din 23.12.2011;

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.271 din 23.12.2011;

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 28.07.2011;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură gestionarea adecvată a managementului riscurilor, controlului intern și guvernării de către conducerea Serviciului;
 2. Evaluează eficacitatea sistemului de management financiar și control a Serviciului prin oferirea serviciilor de asigurare și consultanță;
 3. Organizează activitatea de audit intern în conformitate cu politicile Serviciului și cu planul anual al activității sale;
 4. Asigură corectitudinea efectuării misiunilor de audit în cadrul Serviciului și a instituțiilor subordonate conform programelor stabilite;
 5. Asigură menținerea unui nivel înalt al disciplinei de muncă de către colaboratori.

Bibliografie:

-         Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

-         Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit; 

-         Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

-         Hotărârea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern);

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern;

-         Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

4.Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură informarea continuă a societății privind activitatea Serviciului și instituțiilor subordonate pentru a susține transparența instituției în mass-media;
 2. Promovează inițiativele și politicile Serviciului lansate în conformitate cu planul anual al activității sale și alte documente strategice naționale;
 3. Asigură cunoașterea atitudinii publicului pentru luarea deciziilor corecte, precum și înțelegerii mai bune de către public a specificului activității Serviciului și instituțiile subordonate;
 4. Elaborează planuri de comunicare;
 5. Consultă conducerea privind inițierea și menținerea bunelor relații cu societatea.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de - - Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

5.Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează procesul de asigurare a condițiilor optime de păstrare departamentală a documentelor și organizarea lucrărilor de secretariat în entitățile Administrației Publice Centrale, în instituțiile din subordinea acestora, cât și în instituțiile-surse de completare;
 2. Realizează preluarea pentru păstrare în depozite a documentelor cu termen permanent de păstrare;
 3. Acordă asistență consultativ-metodologică arhivelor departamentale pe care le monitorizează cu referire la respectarea și implementarea normelor și rigorilor în domeniul arhivistic;
 4. Monitorizează și evaluează activitatea arhivelor departamentale cu referire la implementarea metodicii privind ordonarea tehnico-științifică a documentelor.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

6.Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

 1. Participă la organizarea expozițiilor tematice de documente atât în cadrul AOSP, cât și în afara ei;
 2. Participă la pregătirea culegerilor de documente elaborate în baza patrimoniului documentar al AOSP;
 3. Promovează patrimoniul documentar al AOSP prin intermediul mass-media, participă la conferințe, întruniri, mese rotunde, emisiuni televizate și radio ș.a.;
 4. Coordonează activitatea sălii de studiu;
 5. Soluționează problemele vizate în solicitările cu caracter tematic și social-juridic parvenite de la persoane juridice și fizice.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

7.Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

1. Analiza stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile – surse de completare a AOSP AM;

2. Efectuarea completării Arhivei, expertizei valorii documentelor, organizării procesului de ţinere a lucrărilor de secretariat în instituţiile - surse de completare a AOSP a RM;

3. Efectuarea măsurilor privind optimizarea stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile-surse de completare;

4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

 
Concurs

Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante:

 1. Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 2. Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate;
 4. Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de Arhivă (perioadă determinată) – 1 unitate;
 5. Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale (perioadă determinată) – 2 unități;
 6. Specialist principal, Secția documente audiovizuale a Arhivei Naționale – 1 unitate;
 7. Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a Arhivei Naționale – 1 unitate;
 8. Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate;
 9.  Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice – 1 unitate.
 10. Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate (perioadă determinată)

Condițiile de participare la concurs:

1. deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

2. posedarea limbii române;

3. capacitate deplină de exerciţiu;

4. neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5. apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical, eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sânt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

6. studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

7. în ultimii 3 ani, competitorul nu a fost destituit dintr-o funcţie publică, conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) sau nu i-a fost sistat contractul individual de muncă din motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;

8. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 1. Formularul de participare, specificat în anexa Regulamentului cu privire la ocupare funcției publice vacante (HG nr. 201 din 11.03.2009);
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. Cazierul judiciar.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Dosarele se depun prin poștă, e-mail sau personal la sediul instituției.

Adresa: Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67-B

Telefon: 022-73-58-26, 022 72-97-93

Persoana responsabilă – Mihaela Nicula Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza     

Termenul limită de depunere a dosarelor – 10 martie 2017

Scopul și sarcinile de bază ale funcțiilor publice vacante:

1.Specialist superior, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură corectitudinea evidenței contabile și analitice a Serviciului și instituțiile subordonate;
 2. Exercită controlul asupra integrării fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare și scurtă durată a valorilor materiale în locurile de păstrare și utilizare pentru toate tipurile de instituții și surse de finanțare, inclusiv, a instituțiilor subordonate;
 3. Asigură executarea Legii bugetului cu privire la procurarea mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare și scurtă durată, materialelor și a mijloacelor speciale pentru Serviciu și instituțiile subordonate;
 4. Completează și prezintă în termen dările de seamă ”Raport statistic” la Biroul Național de Statistică;
 5. Participă la prelucrarea datelor în sistemul informațional de evidență contabilă.

2.Specialist, Secția financiară și evidență contabilă a Serviciului de Stat de Arhivă  

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează și rectifică propunerile de buget ale Serviciului și instituțiilor subordonate pentru anul corespunzător și estimările pe anii viitori;
 2. Exercită controlul asupra propunerilor de buget, acordă consultații în domeniu instituțiilor subordonate;
 3. Elaborează planul de finanțare și devizul de cheltuieli pentru Serviciu și instituțiile subordonate pe mijloacele bugetare și extrabugetare, pe categoriile de mijloace speciale;
 4. Asigură corectitudinea prezentării planurilor și devizelor de cheltuieli pe sectorul patronat pentru aprobare pe anul corespunzător, elaborează și examinează propunerile pentru rectificare;
 5. Elaborează dările de seamă pe sectorul patronat, chema de încadrare a Serviciului și a instituțiilor subordonate.

  Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Legea nr. 113-XVI din 27.04.2007;

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.270 din 23.12.2011;

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr.271 din 23.12.2011;

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 din 28.07.2011;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

3. Auditor intern, Serviciul audit intern al Serviciului de Stat de Arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură gestionarea adecvată a managementului riscurilor, controlului intern și guvernării de către conducerea Serviciului;
 2. Evaluează eficacitatea sistemului de management financiar și control a Serviciului prin oferirea serviciilor de asigurare și consultanță;
 3. Organizează activitatea de audit intern în conformitate cu politicile Serviciului și cu planul anual al activității sale;
 4. Asigură corectitudinea efectuării misiunilor de audit în cadrul Serviciului și a instituțiilor subordonate conform programelor stabilite;
 5. Asigură menținerea unui nivel înalt al disciplinei de muncă de către colaboratori.

Bibliografie:

-         Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern; 

-         Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr.61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit; 

-         Legea nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar;

-         Hotărârea Guvernului nr. 597 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr.51 din 23.06.2009 cu privire la aprobarea Standardelor naţionale de control intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern);

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 29.12.2008 cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;

-         Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naţionale de audit intern;

-         Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

4.Specialist superior, Serviciul informare și comunicare cu mass-media al Serviciului de Stat de arhivă

Sarcinile de bază:

 1. Asigură informarea continuă a societății privind activitatea Serviciului și instituțiilor subordonate pentru a susține transparența instituției în mass-media;
 2. Promovează inițiativele și politicile Serviciului lansate în conformitate cu planul anual al activității sale și alte documente strategice naționale;
 3. Asigură cunoașterea atitudinii publicului pentru luarea deciziilor corecte, precum și înțelegerii mai bune de către public a specificului activității Serviciului și instituțiile subordonate;
 4. Elaborează planuri de comunicare;
 5. Consultă conducerea privind inițierea și menținerea bunelor relații cu societatea.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de - - Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

5.Specialist principal, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Monitorizează procesul de asigurare a condițiilor optime de păstrare departamentală a documentelor și organizarea lucrărilor de secretariat în entitățile Administrației Publice Centrale, în instituțiile din subordinea acestora, cât și în instituțiile-surse de completare;
 2. Realizează preluarea pentru păstrare în depozite a documentelor cu termen permanent de păstrare;
 3. Acordă asistență consultativ-metodologică arhivelor departamentale pe care le monitorizează cu referire la respectarea și implementarea normelor și rigorilor în domeniul arhivistic;
 4. Monitorizează și evaluează activitatea arhivelor departamentale cu referire la implementarea metodicii privind ordonarea tehnico-științifică a documentelor.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

6.Specialist principal, Secția documente audiovizuale a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Asigură evidența documentelor audiovizuale;
 2. Elaborează îndrumătoarele documentelor audiovizuale;
 3. Efectuează lucrările privind întocmirea fișierului documentelor audiovizuale;
 4. Expertizarea documentelor audiovizuale ce urmează a fi preluate la păstrare.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

7.Specialist principal, Secția cercetare, valorificare și publicare a documentelor a Arhivei Naționale

Sarcinile de bază:

 1. Desfășoară activități de valorificare a documentelor de arhivă în scopuri științifice;
 2. Promovează valorile patrimoniale a documentelor de arhivă pe diverse tematici prin intermediul mass-media;
 3. Acordă asistență consultativ-metodică cetățenilor privind depistarea documentelor în alte instituții arhivistice;
 4. Organizează activități de popularizare a activității secției în domeniul valorificării documentelor de arhivă în mass-media. Organizează expoziții tematice în cadrul instituției, în afara acesteia și în spațiul virtual;
 5. Asigură un management de calitate al activităților desfășurate de angajații din cadrul secției.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

8.Specialist superior, Secția valorificare, evidență și păstrare a documentelor a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

 1. Participă la organizarea expozițiilor tematice de documente atât în cadrul AOSP, cât și în afara ei;
 2. Participă la pregătirea culegerilor de documente elaborate în baza patrimoniului documentar al AOSP;
 3. Promovează patrimoniul documentar al AOSP prin intermediul mass-media, participă la conferințe, întruniri, mese rotunde, emisiuni televizate și radio ș.a.;
 4. Coordonează activitatea sălii de studiu;
 5. Soluționează problemele vizate în solicitările cu caracter tematic și social-juridic parvenite de la persoane juridice și fizice.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

9.Specialist superior, Secția completare, arhive departamentale și lucrări de secretariat a Arhivei Organizațiilor Social-politice

Sarcinile de bază:

1. Analiza stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile – surse de completare a AOSP AM;

2. Efectuarea completării Arhivei, expertizei valorii documentelor, organizării procesului de ţinere a lucrărilor de secretariat în instituţiile - surse de completare a AOSP a RM;

3. Efectuarea măsurilor privind optimizarea stării păstrării departamentale a documentelor şi organizării lucrărilor de secretariat în instituţiile-surse de completare;

4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu.

Bibliografie:

 - Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.

 

10. Specialist principal, Direcția dezvoltare a arhivisticii, evidență de stat a documentelor și e-Transformare a Serviciului de Stat de Arhivă – 1 unitate (perioadă determinată)

Sarcinile de bază:

1.     Acordă asistență în procesul întocmirii planurilor de activitate și dărilor de seamă de către instituțiile arhivistice patronate și realizează controlul îndeplinirii lor.

2.     Participă la elaborarea măsurilor privind perfecționarea formelor și metodelor de completare și păstrare a documentelor Fondului Arhivistic și asigură controlul asupra păstrării și asigurării integrității fizice a documentelor instituțiilor arhivistice patronate.

3.     Asigură colectarea și generalizarea informației privind starea păstrării documentelor Fondului Arhivistic.

4.     Monitorizează și evaluează activitatea instituțiilor arhivistice patronate și acordă asistență metodologică în domeniu.

Bibliografie:

- Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

- Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

- Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice;

- Legea nr. 880-XII din 22 ianuarie 1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 27 mai 1992 nr. 352 privind Regulamentul Fondului arhivistic de stat;

- Regulamentul Fondului arhivistic obştesc aprobat prin ordinul Serviciului de Stat de Arhivă din 30 mai 1995 nr. 10;

- Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, aprobat prin ordinul nr. 57 din 27.07.2016.